Warunek przy wyborze towarów

Okno WARUNEK jest wyświetlane w sytuacji, kiedy wybrana ma zostać pewna grupa elementów ściśle spełniających przyjęte przez użytkownika kryteria. Selektory umieszczone w tym oknie pozwolą na określenie tych kryteriów Pierwszy selektor zawiera kilkanaście zapisów odpowiadających rubrykom, które są dostępne dla użytkownika w chwili wypełniania formularza kartotekowego wprowadzającego dany element do kartoteki towarów i usług, np. nazwa, symbol, grupa itd. Drugi selektor daje możliwość wyboru wyrażenia odnoszącego się do zapisu wybranego z pierwszego selektora. W wypadku wybrania z pierwszego selektora zapisów VAT, WALUTA, RABAT drugi selektor jest zablokowany na pozycji JEST RÓWNE, co należy odczytać następująco: „Pole VAT jest równe…”, „Pole WALUTA jest równe…” itd. Trzeci selektor pozwala wpisać w swoje okienko pewną wartość lub słowo precyzujące wymagania użytkownika. W wypadku zapisów typu VAT, WALUTA, RABAT selektor udostępnia wartości, które zostały uprzednio wprowadzone do systemu na poziomie innych modułów, np. dla VAT będą to stawki opisane w ADMINISTRACJI.