TEORIA SOCJALISTYCZNA

  1. Teoria socjologiczna uczy, że każdy stosunek społeczny ma swą stronę schematyczną i spontaniczną; jed­nakże nasjlenie pierwiastków jednego i drugiego rodzaju nie jest jednakowe. To, że autorytet w nauce kształtuje się na płaszczyźnie nieformalnej orga­nizacji życia społecznego (jakkolwiek niekoniecznie ogranicza się do tej płasz­czyzny i może mieć współczynniki formalne), sprawia, że pierwiastki spon­taniczne są istotne w jego tworzeniu się i utrzymywaniu. Stosunki społeczne bywają układami mniej lub więcej złożonymi. Po części zależy to od tego, czy są to stosunki między osobami jako poszczegól­nymi jednostkami, czy też zachodzą między grupami społecznymi lub wielo­osobowymi instytucjami.