Pole ZAPŁACONO

Wprowadza się tu informację o kwocie zapłaconej gotówką (czekiem, kartą płatniczą). Wypełnienie tej rubryki system odczytuje jako komendę automatycznego wypisania dokumentu KP (w wypadku dokumentów sprzedaży) lub KW (w wypadku dokumentów zakupu). System pilnuje, by wprowadzana wartość kwotowa nie była większa od wartości wyświetlanej w polu RAZEM (podsumowanie wartości wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej dokumentu) oraz by była wyrażana liczbą większą od zera. Suma wartości w polach ZAPŁACONO i POZOSTAŁO musi być równa wartości w polu RAZEM. Kwota wprowadzona w pole ZAPŁACONO jest podstawą wystawienia dokumentu kasowego KP lub KW. Dokument taki program sporządza automatycznie. Ponieważ pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI, jego zawartość można zmienić tylko wtedy, jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI. Ważne dla użytkowników DOS-owej wersji Subiekta: Zapisy wprowadzone w pola ZAPŁACONO i POZOSTAŁO dokumentu są niezmienne – nie wpływają na nie późniejsze rozliczenia. Dokument jest prezentowany zawsze w postaci oryginalnej – w takiej, w jakiej został wystawiony.