TEORIA KARIERY NAUKOWEJ

Najogólniej rzecz ujmując, zadaniem rozważanej teorii kariery naukowej jest:a)    konstrukcja metod opisu i taksonomii karier naukowych;b)    wyjaśnienie — za pomocą empirycznie testowalnych hipotez — mecha­nizmów rządzących pojawieniem się poszczególnych zdarzeń naukowych, ą uwłaszcza wyjaśnienie związku między odpowiednimi cechami naukowców ą wyborem przez nich działań skierowanych na realizację takich czy innych zęjąrzeń naukowych.ą) Oznaczmy zbiór rozważanych zdarzeń naukowych przez Z; zakłada się, że z każdym zdarzeniem ze zbioru Z związany jest układ liczb wyrażających oęęny różnych aspektów tego zdarzenia.W najprostszym modelu, przedstawionym w [2] i |4], istotną rolę odgry­wały dwie takie oceny, mianowicie autorytetu naukowego oraz mocy spo­łecznej, związane z realizacją określonego zdarzenia naukowego.