Pole POZOSTAŁO

Pole informuje o kwocie zaciągniętego kredytu. System pilnuje, by wprowadzana wartość kwotowa nie była większa od wartości wyświetlanej w polu RAZEM (podsumowanie wartości wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej dokumentu) oraz by była wyrażana liczbą większą od zera. Suma wartości w polach ZAPŁACONO i POZOSTAŁO musi być równa wartości w polu RAZEM. Na podstawie wartości wpisanej w pole POZOSTAŁO system automatycznie tworzy zapis o powstaniu należności lub zobowiązania. Ponieważ pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI, jego zawartość można zmienić tylko wtedy, jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI. I Ważne dla użytkowników DOS-owej wersji Subiekta: Zapisy wprowadzone w pola ZAPŁACONO i POZOSTAŁO dokumentu są niezmienne – nie wpływają na nie późniejsze rozliczenia. Dokument jest prezentowany zawsze w postaci oryginalnej – w takiej, w jakiej został wystawiony.