Okno KONTROLA DANYCH

Okno KONTROLA DANYCH jest przeznaczone do uruchomienia mechanizmów kontrolnych, które sprawdzają poprawność zgromadzonych w programie danych i wyszukują ewentualne błędy. Warto korzystać z tej funkcji programu po sytuacjach awaryjnych, na przykład: uszkodzenia komputera, „zawieszenia” się programu, w wypadku niepoprawnego działania programu. Zapewni to Państwu, że program odpowiednio wykorzysta wszystkie wprowadzone dane i np. uwzględni należności zobowiązania finansowe, które wynikają z wystawionych w programie dokumentów handlowych. Okno KONTROLA DANYCH i zakreślenie w nim przez użytkownika odpowiednich znaczników oraz wybranie klawisza ok | pozwoli na przeprowadzenie kontroli danych, np.: STANÓW MAGAZYNOWYCH Program sprawdza zgodność stanów magazynowych z dokumentami obrotowymi i magazynowymi. Jeżeli zaistnieją jakieś rozbieżności, wówczas odtwarza stany magazynowe na podstawie dokumentów. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Program sprawdza i koryguje zgodność kwot pozostałych należności i zobowiązań z kwotami spłat. Program sprawdza i koryguje kwoty spłaty na dokumentach kasowych. KOSZTÓW DOKUMENTÓW Program sprawdza, czy istnieją niezgodności w wyliczonych kosztach dokumentów obrotowych i magazynowych. Jeśli tak, to ponownie policzy koszty. NUMERACJI DOKUMENTÓW Program – na podstawie stworzonych dokumentów – poprawia informacje o zakresach numeracji dokumentów. Sprawdza, jakie numery zostały wykorzystane, które są wolne i czy są luki w numeracji.