ZAWYŻONE STANDARDY

Badania Roe i Zuckerman wykazały zawyżanie standardów naukowych u badaczy o wysokim prestiżu. Wydaje się że hipotezą wartą weryfikacji jest kostnienie postaw i wzrastający kon­serwatyzm w myśleniu u osób uznanych za autorytet. Ciekawym problemem badawczym jest uzależnianie się pozostałych jednostek od opinii tych o wy­sokim prestiżu oraz wzajemne „stymulowanie się” w obrębie środowiska w kierunku uznawania wspólnych autorytetów i tworzenie specyficznej atmo­sfery utrwalającej ich oddziaływanie, która czyni z nich integralną część środowiskowej podkultury. Socjologiczna analiza interesującego nas zjawiska może opierać się na dotychczasowych doświadczeniach związanych z badaniem prestiżu w nauce, zwłaszcza metody SCI wydają się szczególnie użyteczne,