ZWROT ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Formularz dokumentu jest wyposażony w pasek menu, pasek narzędzi i menu kontekstowe gwarantujące dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji. NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu. DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział „Pole DATA . NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale „Pole NUMER”. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe). TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary zwracane przez klienta. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”. Cechą charakterystyczną umieszczonej tu specyfikacji jest kolumna CENA ZAKUPU udostępniająca przyciski, które uruchamiają dla każdej pozycji okno pomocnicze CENA MAGAZYNOWA pozwalające ustalić, z jaką ceną towar zostanie powtórnie przyjęty do magazynu. WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ODEBRAŁ(A) W to pole można wprowadzić dane osoby odbierającej dokument.