NIEKTÓRZY UCZESTNICY

Niektórych uczestników konferencji w Karpaczu zajmowało zagadnienie możliwości badań empirycznych nad autorytetem w nauce, próby ujmowania tego zjawiska zgodnie z postulatami metodologicznymi operacjonizmu. Elżbie­ta Kałuszyńska i Nina Kraśko poddały rewizji z tego punktu widzenia pojęcie autorytetu i rozróżniły dwa jego znaczenia — autorytet jako wpływ autorytet jako uznanie; wpływ na innych ludzi czynnie zajmujących się nauką oraz uznanie w kręgu świata naukowego. Elżbieta Neyman — dodając pewne uwagi krytyczne — referuje dane o badaniach prowadzonych przez kilku autorów amerykańskich za pomocą Science Citation Index nad często­tliwością cytowania poszczególnych autorów, jako swoistym wskaźnikiem au­torytetu naukowego.