PROCES SELEKCJI

Ten proces selekcji ma więc jakby dwa oblicza: indywidualne i gru­powe, wzajemnie się. dopełniające; oba składające się na zjawisko, które Merton określił mianem „kumulatywnego procesu nagradzania w nauce”. Badania empiryczne poszukują głównie organizacyjnych uwarunkowań kształtowania się indywidualnego prestiżu w nauce, w mniejszym stopniu zwracając uwagę na udział w tym procesie samej twórczości. Zjawiskiem pośredniczącym między twórczością naukową a ustalaniem się indywidualnego prestiżu i autorytetu jest widoczność (visibility) naukowca. Efekty jego twór­czości muszą być najpierw dostrzeżone przez szersze środowisko. O wi­doczności decyduje tak indywidualna strategia badawcza, jak i ramy orga­nizacyjne nauki. Omówimy teraz niektóre wyniki badań empirycznych.