WIĘKSZA PUBLIKACJA

Naukowiec przy­gotowujący jakąś większą publikację książkową częstokroć nie publikuje w czasie dłuższym, nie jest więc cytowany, choć niekoniecznie musi temu towarzyszyć spadek prestiżu. Cytowania starszych prac mają w tych warun­kach inną wymowę niż cytowania prac świeżo publikowanych. Aby rozwiązać ten metodologiczny dylemat, J. Cole i S. Cole stworzyli technikę ważenia cytowań, która pozwala cytowaniu starszych prac przyporządkować większą wagę, np. jeśli 70% cytowań z fizyki cząstek odnosi się do prac opubliko­wanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a 4% do prac opublikowanych ponad 20 lat wcześniej, prace opublikowane ponad 20 lat wcześniej otrzymują wagę 17<=^).