Inne ułatwienia

Poniżej omówione zostaną dodatkowe mechanizmy działające w programie, których zadaniem jest usprawnić użytkownikowi pracę. Mechanizmy te są dostępne w wielu miejscach programu, więc w kolejnych rozdziałach instrukcji poświęconych poszczególnym modułom jedynie wspomina się o możliwości skorzystania z nich.
Menu kontekstowe
Wygodną metodą znajdowania i wykonywania różnych poleceń jest ustawienie kursora w dowolnym miejscu okna i kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Po naciśnięciu tego przycisku przez użytkownika program wyświetla tzw. menu kontekstowe, w którym znajdują się polecenia odpowiednie dla wybranego miejsca w oknie. Jeżeli użytkownik ustawi kursor na przykład na pasku narzędzi i naciśnie prawy przycisk myszki, wówczas wyświetli się menu kontekstowe z poleceniami: małe ikony, duże ikony, dostosuj pasek.