W KAŻDYM ROKU

Po pięciu latach od chwili publikacji w fizyce liczba cytowań gwałtownie spada. W każdym roku liczba cytowań w więcej niż 50% odnosi się do publikacji z ostatnich pięciu lat. Tak więc tylko młodzi naukowcy we wstęp­nym etapie swej inicjacji zawodowej mają — teoretycznie rzecz biorąc — mniejsze szanse od reszty w uzyskaniu wysokiego wskaźnika w SCI. Różnice między średnim a starszym pokoleniem wydają się zaś nieistotne.Ten „tymczasowy” charakter nauki bywa jednak argumentem wysuwa­nym przeciw traktowaniu SCI jako źródła przy konstrukcji wskaźnika pre­stiżu. Prestiż jednostki jest wypadkową jej sukcesów i upadków w toku całej jej biografii naukowej, cytowania zaś dotyczą je­dynie najaktualniejszego fragmentu tej biografii.