WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań można tłumaczyć brytyjskim systemem nauczania, w którym selekcja według zdolności rozpoczyna się już w wieku 11 lat. W systemie organizacyjnym nauki w tym kraju nie występuje niemal konkurencja jednostek i ośrodków, ponadto badania dotyczyły śro­dowiska fizyków, a rozpoznanie walorów pracy jest w naukach ścisłych z reguły łatwiejsze niż w humanistycznych. Badania S. Cole’a również tylko częściowo potwierdzają hipotezę Mertona. Według materiałów przezeń zebranych jakość publikacji jest najlepszym pre­dyktorem jej uznania, czynniki związane z uwarstwieniem środowiska nauko­wego odgrywają tu rolę mniejszą, zaś efekt Mateusza przejawia się wyraźnie w tempie dyfuzji prac naukowych o tej samej jakości, które zależne jest od wcześniejszej reputacji autora, jak również od jego pozycji na presti­żowych szczeblach społecznego systemu nauki.