PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUKCESU

Ponieważ prawdopodobieństwo sukcesu w rozwiązaniu problemu badaw­czego jest tym niższe, im trudniejszy jest ten problem i tym wyższe; im wyższe są zdolności twórcze naukowca, osoby o C>0 będą wybierać pro­blemy, które są dla nich średnio trudne – mają subiektywne prawdopo­dobieństwo sukcesu bliskie 1/2, podczas gdy osoby o C<0 będą wybierać bądź problemy skrajnie łatwe, bądź problemy skrajnie trudne.Wynika to stąd, że dla C>0 funkcja Cp{ 1 -p) osiąga maksimum w punk­cie p = 1/2, podczas gdy dla C< 0 maksima osiągane są na krańcach prze­działu (0, 1) wartości p .Ze sformułowanych założeń można wywnioskować, jaki będzie przebieg kariery naukowej dla każdej z 16 wymienionych wyżej kategorii. Tak np. dla osoby kategorii {A, +,       N,0)       można         przeprowadzić przedstawione niżej wnioskowanie.