LICZBA CYTOWAŃ

W efekcie okazało się, że liczba „ważonych” cytowań uzyskanych przez danego autora jest wysoce skorelowana z liczbą „nie ważonych”. Prace, które dokonują przełomowych przewrotów w myśleniu nauko­wym, w rozwoju teorii, metod, wiedzy, zostają po pewnym czasie asymilo- wane przez środowisko i funkcjonują na zasadzie ustalonej części nauki, tym samym, jako powszechnie znane i uznane, nie są cytowane; cytujący mógłby być posądzony o ignorancję. Klasycyzacja istotnych ,dla rozwoju nauki prac, które mają największe znaczenie dla ustalenia indy­widualnego prestiżu i przebiegu kariery, nie znajduje odzwier­ciedlenia w SCI.