POMIAR AUTORYTETU NAUKOWEGO

Dla wstępnej weryfikacji modelu kariery naukowej przeprowadzono ba­dania pilotażowe, którymi objęta została próbka 34 osób. Podstawowe in­formacje o tej próbce są następujące:Każdy z badanych odpowiadał na szereg pytań mających na celu do­starczenie obiektywnych informacji o przebiegu ich kariery naukowej, o swoich oczekiwaniach; wypełniał testy mierzące różne zmienne psychologiczne, takie jak np. poziom niepokoju czy zadowolenia z pracy, a ponadto oceniał autorytet naukowy i moc społeczną związaną z realizacją różnych zdarzeń naukowych. Niżej przedstawione będą użyte metody pomiaru subiektywnej oceny autorytetu naukowego zdarzeń naukowych.