W CELU ORIENTACJI

Badania wykazały, że wielu badaczy obserwowało tę grupę w celu orientacji, co pogłębiało widoczność jej poszczególnych człon­ków. Wpływ produkcyjności i usytuowania’ w nieformalnej strukturze śro­dowiska może być jednakże dwustronny: „bliskość” autorytetu może stymu­lować indywidualną twórczość (choćby poprzez wymianę informacji bieżą­cych), a także zwiększać widoczność badacza.Omawiane badania wykazują poważne różnice między różnymi dyscypli­nami naukowymi oraz specjalnościami.Obserwacje Gastona nad środowiskiem fizyków ujawniły, że badania w zakre­sie fizyki teoretycznej dają większą szansę zdobycia wysokiego prestiżu niż w zakresie fizyki doświadczalnej. Autor tłumaczył ten fakt różnicami w fe­nomenologicznym statusie obu dyscyplin.