Możliwe jest także powiązanie wystawianego dokumentu kasowego z dokumentami

Które nie zostały jeszcze rozliczone (będzie to równoznaczne z rozliczeniem należności). Po naciśnięciu klawisza zostanie wyświetlone okno dialogowe NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE. Gdy zostaną z niego wybrane należności, ich suma zostanie przeniesiona do pola KWOTA, znajdzie się ona również w opisywanym polu wraz z numerami wybranych dokumentów. KWOTA W polu tym można wpisać wartość dokumentu ręcznie lub za pomocą kalkulatora, wywołanego po naciśnięciu klawisza U. Jeśli jednak z okna NALEŻNOŚCI NIE ROZLICZONE zostały wybrane należności, pole to będzie niedostępne dla użytkownika i zostanie tu wyświetlona ich suma. WYSTAWIŁ W tym miejscu program standardowo poda nazwisko użytkownika programu. OTRZYMAŁ W tym miejscu należy wpisać nazwisko osoby przyjmującej wpłatę. Nazwisko można również wybrać ze znajdującego się obok rubryki selektora. W ostatnim polu tego formularza podany zostanie słowny zapis wprowadzanej kwoty. Aby zakończyć pracę nad formularzem i zapisać wprowadzone do niego dane, należy wybrać klawisz fi). Aby anulować wprowadzone zapisy, należy wybrać klawisz jjU|. Aby wprowadzić dodatkowe dane dotyczące opisywanego dokumentu, należy wybrać klawisz Jg wywołujący okno dialogowe POZOSTAŁE DANE.