OPARCIE POMIARU

Pomiar ten oparty był na odwzorowaniu postrzeganych stosunków auto­rytetu na kontinuum psychofizycznym, przy czym ze względu na prostotę badania wybrano tu kontinuum postrzeganej długości. Badany zaznaczał oceniany przez siebie stosunek autorytetów dwóch zdarzeń naukowych w postaci stosunku długości dwóch równoległych kresek. Metoda taka stosowana jest dość powszechnie w psychofizyce, gdzie oprócz długości używa się jeszcze innych kontinuów psychofizycznych, takich jak natężenie świateł, wysokość dźwięku, postrzegany ciężar itp.Badania takie pozwalają na uzyskanie większej dokładności niż prymi­tywne odwzorowanie bezpośrednio w oś liczbową (tj. bezpośrednie przypo­rządkowanie liczb badanym bodźcom); dla’ bliższych danych dotyczących skalowania psychofizycznego por. [4].