PRZEDSTAWIONE DANE

Niestety jednak przedstawione dane nie wskazują na żaden wyraźny związek między tymi zmiennymi a rangami poszczególnych zdarzeń nauko­wych; dalsze badania pokażą dopiero, czy jest to wynikiem tego, że związku takiego w rzeczywistości nie ma, czy też jest to tylko wynikiem małej liczebności próbki. Podobną przewagę autorytetu związanego ze zdarzeniami dotyczącymi zagranicy można było zauważyć także dla innych par zdarzeń (które nie zostały tu przedstawione), takich jak członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych czy publikacje książek w Polsce lub za granicą.