Kasa

Moduł KASA jest wspólny dla programów Subiekt i Rewizor. Umożliwia obsługę dokumentów KP i KW oraz generowanie raportów kasowych. Dodatkowo moduł ten pozwoli również rozliczać należności i zobowiązania. W Subiekcie 4 użytkownicy pracowali z jedną kasą gotówkową. Subiekt dla Windows pozwala na obsługę wielu kas gotówkowych (zob. rozdz. „Administracja – kasy”). Pociąga to za sobą następujące konsekwencje: można pracować z wieloma kasami, dokumenty kasowe są zawsze przypisywane do konkretnych kas, numeracja dokumentów kasowych jest odrębna dla każdej kasy. Jeżeli istnieje potrzeba rozgraniczenia numeracji dokumentów kasowych ze względu na magazyny, należy w pod module administracyjnym MAGAZYNY każdemu magazynowi przypisać inną kasę. Dokumenty kasowe powstają w module KASA, a także w innych modułach, np. NALEŻNOŚCI, SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI. Ważną cechą modułu KASA jest możliwość zmian parametrów początkowych widoku. Służy do tego funkcja OPCJE znajdująca się w menu WIDOK, która wywołuje okno dialogowe OPCJE. Okno główne zawiera tabelę, z której można odczytać następujące informacje o dokumencie: z której kasy pochodzi dokument, numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, kwota, nazwa kontrahenta.