PROSTE WSKAŹNIKI

Proste wskaźniki oparte na SCI przyjmują identyczną wagę dla wszy­stkich cytowań, nie tylko pomijając zagadnienie różnego typu cytatów, ale także problem — być może jeszcze istotniejszy – zróżnicowania statusu i prestiżu osób cytujących. Inne znaczenie ma tymczasem wielokrotne cytowanie autora przez młodych naukowców mu podległych, przez kolegów i rówieśników czy przez kogoś!o nadzwyczajnym prestiżu. J. Cole w związku z tym podjął próbę zaklasyfikowania każdego spośród badanych przez niego fizyków nie na podstawie częstotliwości cytowań jego prac, lecz pokusił się o    „wyważenie” poszczególnych cytowań na podstawie rangi cytujących. Rangę tę z kolei ustalił dzięki liczbie cytowań, jaką uzyskał autor cytujący.