RANGA TEGO SAMEGO ZDARZENIA

Jak widać, ranga tego samego zdarzenia za granicą jest – przeciętnie rzecz biorąc – wyższa niż w przypadku, gdy zdarzenie to dotyczy Polski (prawie wszystkie punkty znajdują się poniżej przekątnej). Na rysunkach tych zaznaczono także wartości pewnych zmiennych, o których można było a priori przypuszczać, że mogą mieć wpływ na ocenę. Tak więc na obu rysunkach (jak również na następnym) kształt symbolizuje stopień naukowy respon­denta, podczas gdy różne użyte zacieniowania oznaczają dotychczasowe licz­by publikacji (rys. 5) lub liczby zaproszeń na konferencje .