W BADANYM PRZYPADKU

W rozważanym przypadku badany zaznaczał na równoległych kreskach postrzegane stosunki autorytetu związanego ze zdarzeniami naukowymi. Tak np. jeżeli dla dwóch zdarzeń E\ i Ei zaznaczał on długości.to stosunek autorytetów zdarżeń naukowych a{E\) i a(Ei) był równy a(E0/a(E2) = 80/65 = 1,23.Obliczenia te opierają s^ię na tym, że dla długości wykładnik potęgi prawa wykładniczego wiążącego postrzegane i rzeczywiste długości równa się 1 (por. [5]). W przypadku użycia innego kontinuum należałoby oczywiście zastosować odpowiednią transformację. Zbadano w ten sposób zestaw 35 zdarzeń naukowych, przy czym dla uproszczenia procedury nie badano każdej pary zdarzeń oddzielnie, lecz podzielono je na zestawy, które miały dokładnie jeden element (habilitacja) wspólny.