Okno RABAT OD CENY LUB WARTOŚCI POZYCJI

Okno służy do opisania zasad, na jakich udzielany jest rabat przy aktualnej sprzedaży danego towaru lub usługi. Wprowadzone w to okno dane nie zostają przez system zapisane na stałe. Chodzi tu jedynie o ułatwienie użytkownikowi sprecyzowania cech udzielanego w danej chwili rabatu. RABAT Przełącznik pozwalający ustalić, czy rabat zostanie wprowadzony samodzielnie przez użytkownika czy zostanie wybrany z listy rabatów. Pozycja przełącznika OKREŚLONY RĘCZNIE uaktywnia dalsze pola z części RABAT OKREŚLONY RĘCZNIE. Pozycja przełącznika WYBRANY Z LISTY RABATÓW pozwala skorzystać z selektora proponującego wszystkie rabaty od ceny lub wartości pozycji opisane w pod module administracyjnym RABATY. RABAT OKREŚLONY RĘCZNIE: RODZAJ Selektor ułatwiający określenie, czy udzielany rabat jest procentowy czy kwotowy. Rabat kwotowy będzie zawsze zablokowany. WYSOKOŚĆ To pole pomaga ustalić procentową wielkość rabatu. Możliwe jest wprowadzenie wartości ujemnej. W takiej sytuacji rabat będzie traktowany jako specyficzna marża, np. karna. Selektor pozwala określić, czy rabat będzie liczony od ceny czy od wartości pozycji. RABAT KUMULOWANY Z RABATEM OD WARTOŚCI DOKUMENTU Włączenie tego znacznika będzie dla systemu oznaczało, że w sytuacji, kiedy użytkownik zastosuje jednocześnie rabat procentowy od ceny lub wartości pozycji oraz rabat od wartości dokumentu, to oba rabaty zostaną dla danej pozycji zsumowane, czyli nastąpi ich kumulacja.