PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW

Wyniki te zostaną przedstawione w postaci praw, ponadto w każdym przypadku podane zo­staną wartości współczynnika korelacji zaobserwowanego w próbce oraz od­powiednie wartości t z podaniem poziomu istotności.Przede wszystkim skale lęku przed niepowodzeniem i niepokoju są ujem­nie związane ze skalą zadowolenia z pracy, mianowicie:a)    im wyższy lęk przed niepowodzeniem, tym przeciętnie niższy stopień zadowolenia z pracy (r — —0,35, t = —2,08, istotność na poziomie 0,05),b)    im wyższy niepokój, tym przeciętnie niższy stopień zadowolenia z pracy (r^.-0,36, t = —2,15, istotność na poziomie 0,05).Związek między skalami niepokoju i lęku przed niepowodzeniem jest do­datni (r = 0,23); zaobserwowana wartość nie jest jednak statystycznie istotna U = 1,31).