Cena, rabat i pozycja

Pole zostaje wypełnione automatycznie w chwili wprowadzenia do specyfikacji towaru lub usługi. Podawana jest tu cena ustalona w podmodu- le administracyjnym DOKUMENTY (zakładka PARAMETRY). Oczywiście można zmienić tę wartość – możliwe jest wpisanie nowej kwoty, można też posłużyć się klawiszem [F2], który uruchamia okno pomocnicze CENA TOWARU LUB USŁUGI. RABAT W wypadku tego pola rabat może zostać określony dwiema metodami: Przez wpisanie w pole liczby (także ujemnej) wyrażającej zawsze procentową wysokość rabatu od ceny pozycji. Tak wprowadzany rabat jest zawsze zablokowany.
Przez użycie klawisza [F2], który uruchamia okno edycyjne RABAT OD CENY LUB WARTOŚCI POZYCJI (opis w rozdziale „Okna pomocnicze”) umożliwiające udzielenie rabatu na ustalonych przez siebie zasadach lub wybranie jednego z opisanych wcześniej (na poziomie pod modułu administracyjnego RABATY) rabatów od ceny lub wartości pozycji. W tej sytuacji użytkownik może zdecydować, czy rabat jest udzielany od ceny pozycji czy od wartości pozycji; czy jest kwotowy czy procentowy; czy jest zablokowany czy kumulowany. O cechach udzielonego rabatu informują specjalne oznaczenia figurujące w wypełnionych polach kolumny RABAT -zob. rozdział „Specyfikacja – kolumna RABAT”.