ISTNIEJĄCE OPRACOWANIA

Istnieją monograficzne opracowania na ten temat, nie dokonano jak dotychczas zestawienia ich wyników. Wreszcie pozostaje do rozstrzygnięcia czysto naukoznawcza kwestia: W ja­kim stopniu autorytety są czynnikiem sprzyjającym rozwojowi nauki; a w ja­kim hamującym go? Zapewne inna jest ich rola w funkcjonowaniu nauki znormalizowanej, a inna w epoce rewolucji naukowej; zapewne w jednych okresach aktywna rola autorytetów (np. poprzez „ekonomizację” poszukiwań badawczych, ich ukierunkowanie i korygowanie) przeważa nad hamującą, w innych zaś dominuje ich rola konserwatywna.