W ROLI ARBITRA

Tak więc autorytet naukowy jest najbardziej widoczny, gdy występuje w roli „arbitra”. „Zapotrzebowanie na autorytet” zwykło się ujmować jako zmienną zależną od czynników natury psychologicznej – od osobowości badaczy. Warto by dokonać badań porównawczych nad nauką z tego punktu widzenia, angażu­jąc obok socjologii antropologię i historię, by ustalić, na ile owo zapotrze­bowanie jest uwarunkowane charakterem dyscypliny naukowej i stopniem jej zaawansowania, stopniem jej zgodności z rozpowszechnionym masowo światopoglądem współczesnym, ogólnym systemem politycznym i ideologią panującą w danym społeczeństwie itp.