ILOŚCIOWE ASPEKTY AUTORYTETU

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niektórych wyników em­pirycznych uzyskanych przy zbieraniu materiałów niezbędnych do weryfi­kacji pewnych założeń i predykcji wynikających z teorii kariery naukowej zaproponowanej w pracach 12] oraz [4].Zostaną przedstawione zasadnicze idee tej teorii, ze szczególnym uwzględ­nieniem problematyki dotyczącej autorytetu naukowego, opis technik pomiaru autorytetu oraz wyniki empiryczne. W proponowanej teorii kariera naukowa rozumiana jest jako ciąg nastę­pujących kolejno (dla danego . naukowca) zdarzeń naukowych, takich jak rozwiązania problemów badawczych, publikacje, awanse, zaproszenia na kongresy czy konferencje itp.