PROBLEMY NIE BADANE

Autorytet naukowy jest zjawiskiem, które powinno być śledzone z punktu widzenia rozmaitych dyscyplin wchodzących w skład nauki o nauce. Jako zjawisko społeczne jest niewątpliwie pochodny od indywidualnych zjawisk psychicznych. Odwołanie się do psychologii i psychologii społecznej pozwo­liłoby ujawnić potrzeby psychiczne związane z procesami poznawczymi, a le­żące u jego podłoża. Mają one najczęściej charakter nie uświadomiony. Badania kliniczne pozwoliłyby na uchwycenie z jednej strony efektów psy­chicznych w funkcjonowaniu osobowości człowieka uznanego za autorytet, z drugiej zaś — mechanizmów psychicznych u jednostek poszukujących auto­rytetu i ulegających jego wpływowi.