Funkcja DODAJ

Funkcja DODAJ znajduje się w menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu. Najczęściej zawiera swoje własne podmenu pozwalające sprecyzować typ nowego dokumentu, np. w wypadku modułu SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI w podmenu tej funkcji znajdują się następujące opcje: FAKTURA VAT, RACHUNEK UPROSZCZONY. Funkcję DODAJ można dodatkowo uruchomić przez użycie przycisku ll z paska narzędzi na poziomie głównego okna modułu. Należy jednak pamiętać, że przycisk ten zmienia swoje działanie w zależności od trybu pracy modułu (ustawienia w menu WIDOK). Np. na poziomie modułu SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI przy wybranej funkcji WSZYSTKO z menu WIDOK klawisz ten powoduje dodanie nowej faktury VAT. Efektem działania funkcji jest udostępnienie użytkownikowi okna edycyjnego pozwalającego wypisać dany dokument.