SELEKCJA UCZNIÓW

Można to tłumaczyć selekcją uczniów, jaka się dokonuje wokół wybitnych autorytetów. Ważnym czynnikiem wydaje się tu jednak efekt hallo — zwrócenie uwagi na młodych i jeszcze nie znanych badaczy oraz wpływ mistrza na formowanie ich warsztatu i wysokich aspi­racji, surowych standardów naukowych.Badania S. Cole’a również potwierdziły hipotezę o „windowaniu” mało znanych naukowców przez sam fakt współpracy z autorami o wysokim autorytecie.Zebrane przez A. E. Bayera i J. Folgera dane wykazały, że na wydziałach biochemii o niższym prestiżu liczba naukowców, którzy nigdy nie byli cy­towani, była dwa razy wyższa niż na wydziałach o wysokim prestiżu, a liczba tych, którzy byli cytowani ponad 15 razy, była na wydziałach o  wysokim prestiżu trzy razy wyższa.