UZNANIE NAUKOWE

Uznanie naukowe związane jest jednak z prestiżem instytucji, w której aktualnie badacz jest zatrudniony. Można to zjawisko interpretować trojako: 1. uznanie związane jest z dorobkiem; 2. pozycja na liczącym się uni­wersytecie może być źródłem hałło w ocenie tego dorobku; 3. uznanie zależy od widoczności, a ta z kolei może być zapewniona albo przez wysoką produkcyjność, albo przez kontakt z wybitnymi kolegami, który środowisko takiego uniwersytetu zapewnia. Cytowane już badania Zuckerman ujawniły ważną rolę współpracy z auto­rytetami naukowymi dla późniejszego rozwoju naukowego jednostki i uzna­nia dla jej dorobku. Okazało się, że przeciętna wieku nagrodzonych nagrodą Nobla w chwili jej uzyskania, jest o 9 lat niższa u tych, którzy przedtem współpracowali z laureatem.