Fiskalne dokumenty

Jeśli użytkownik samodzielnie wystawia dokument fiskalny, udostępniane są następujące pola: NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodutu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu. DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział „Pole DATA”.
NUMER W tym polu powinien znaleźć się niepowtarzalny numer nadany dokumentowi. Sposobów nadania numeru jest kilka. Zostały one podane w rozdziale „Pole NUMER”. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU (menu DOKUMENT, opcja NUMERACJA lub menu kontekstowe).
TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z których obrotem związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”.
RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale „Pole RABAT”. WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika.
ODEBRAŁ(A) W to pole można wprowadzić dane osoby odbierającej dokument.