CHARAKTER AUTORYTETU

W tym ujęciu autorytet ma charakter racjo­nalny, natomiast prestiż sprowadza się do czynników o charakterze irracjo­nalnym. Zdaniem J. Sztumskiego to rozróżnienie daje się zastosować także do sfery działalności naukowej, przy różnym układzie czynników autorytetu i prestiżu w relacjach między uczonym a środowiskiem, w jakim on działa, a także autorytetu i prestiżu przypadającego grupie lub instytucji. Rozróżnienie autorytetu i prestiżu połączył J. Sztumski rozróżnieniem autorytetu osobistego i autorytetu urzędowego (związanego ze stanowiskiem zajmowanym w instytucji). Zachodzi możliwość wielorakich powiązań autory­tetu (i prestiżu) osobistego z autorytetem (lub prestiżem) właściwym danemu stanowisku urzędowemu.