Zakładka DANE SPRZEDAŻY

Zakładka DANE SPRZEDAŻY umożliwia wprowadzenie informacji o wartości sprzedaży nieudokumentowanej. Można to zrobić na dwa sposoby, które opisano poniżej: Petne dane w rozbiciu na stawki VAT T Tylko suma brutto, VAT Sezony strukturą zakupu RODZAJ Przełącznik o dwóch pozycjach umożliwiający wybór metody wprowadzania danych o sprzedaży nieudokumentowanej: PEŁNE DANE W ROZBICIU NA STAWKI VAT Wybranie tej pozycji przełącznika będzie oznaczało, że użytkownik chce dokładnie określić wartość sprzedaży w poszczególnych stawkach podatku VAT. Udostępniana jest wtedy tabela, gdzie dla poszczególnych stawek podatku VAT, opisanych w programie na poziomie pod modułu administracyjnego STAWKI VAT, wprowadza się wartości – netto, VAT, brutto. TYLKO SUMA BRUTTO, VAT LICZONY STRUKTURĄ ZAKUPÓW Wybranie tej pozycji przełącznika oznacza, że użytkownik chce podać jedynie sumaryczną wartość brutto sprzedaży nieudokumentowanej, która będzie podstawą do wyliczenia należnego podatku VAT metodą struktury zakupów zaopatrzeniowych. Udostępniana jest rubryka SUMARYCZNA WARTOŚĆ BRUTTO wyposażona w kalkulator ułatwiający obliczenia. Decydując się na tę metodę wprowadzenia danych sprzedaży nieudokumentowanej, trzeba pamiętać o uruchomieniu na koniec miesiąca funkcji STRUKTURA ZAKUPÓW (menu DOKUMENT).