WIELE PROCEDUR

Stosuje się wiele procedur w ustalaniu wskaźników opartych na SCI, do rzadkości należy proste przyj­mowanie liczby cytowań za miarę uznania naukowego. Ich przeglądu do- konamy przy okazji omawiania zarzutów i kontrargumentów. Pod adresem metod opierających się na SCI wysuwa się sporo zastrzeżeń, które po­staramy się uporządkować i do których ustosunkujemy się.Znany jest — w szczególności dzięki publikacjom Barbera i Merto- na – opór środowiska naukowego wobec innowacji, np. sprawa Velikowskie- go, autora bestselleru odrzuconego przez kręgi specjalistyczne, dała^asumpt wielu rozważaniom socjologów nauki. Cytowania dotyczą’prac, mieszczą się w panującym im współcześnie paradygmacie