W SYTUACJACH WYBORU

Podział ten przejawia się ogólnie w sytuacjach wyboru: naukowcy ka­tegorii A będą koncentrować się raczej na problemach badawczych niż na gromadzeniu mocy społecznej, podczas gdy dla naukowców kategorii M sytuacja jest odwrotna.Druga dychotomizacja, której kategorie będą oznaczane przez + i związana jest z modelem motywacji do osiągnięć Atkinsona [1].Kategoria + to naukowcy, dla których motyw osiągnięcia sukcesu jest wyższy niż motyw uniknięcia niepowodzenia.Kategoria – to naukowcy, dla których motyw uniknięcia-niepowodzenia jest wyższy niż motyw osiągnięcia sukcesu.Wreszcie dwie następne dychotomie dzielą naukowców na osoby o wysokim i niskim talencie twórczym {W„ i N„) oraz na naukowców o wysokim i niskim talencie organizacyjnym    oraz Nl0).