MIĘDZY LICZBĄ A JAKOŚCIĄ

Badania Lightfielda nad so­cjologami dokumentują, że związek między liczbą a jakością publikacji jest statystycznie istotny. Płodność naukowa w większym stopniu determinuje uznanie (badane na podstawie opinii sędziów), jakość zaś ma większy wpływ na aktualną rangę wydziału zatrudniającego socjologa.Badania Zuckerman ujawniły, że laureaci nagrody Nobla publikują nie tylko dłużej, ale także częściej (przeciętnie 3,9 prac rocznie, gdy pozostali – przeciętnie 1,4).Według danych zebranych przez W. O. Hagstroma (dotyczących środo­wiska naukowego matematyków, fizyków, chemików i biologów) najbar­dziej predyktywne dla prestiżu wydziału są: produkcja artykułów przez pra­cowników fakultetu oraz liczba cytowań. Autorstwo książek i recenzji ma tu o  wiele mniejsze znaczenie.