W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Autorzy, którzy zabrali głos*w tym zbiorze, nie doszli do jednolitej definicji autorytetu, jednakże większość wypowiedzi wykazuje zbieżności w wi­dzeniu i ujmowaniu tego zjawiska. Oto ważniejsze punkty, w których można dopatrzeć się zbieżności poglądów:Autorytet w nauce występuje w dziedzinie nauki pojmowanej jako osobna sfera działalności ludzkiej. Nie dotyczy, przynajmniej bezpośrednio, nauki jako wytworu.   Działalność naukową w ogóle i działalność w każdej dziedzinie i    każdej specjalności naukowej prowadzą ludzie czy to w ramach formalnej organizacji (w szkołach, instytutach, zakładach), czy to w nieformalnego typu grupach i kręgach społecznych. Jak to bywa w innych dziedzinach życia społecznego, „organizacja nieformalna” „nakłada się” na „organizację formalną” w licznych przypadkach, co zresztą bynajmniej nie oznacza, by między jednym a drugim układem stosunków nie mogły zachodzić — i nie zachodziły faktycznie — znaczne nieraz rozbieżności.