TWÓRCZOŚĆ INDYWIDUALNA

Badania Lightfielda nad środowiskiem socjologów wykazały, że widocz­ność badacza i towarzyszące jej uznanie dla jego pracy kształtuje się sto­sunkowo wcześnie, tuż po jego doktoracie: rytm twórczości (liczba publi­kacji), jak też liczba cytowań utrzymują się w ciągu dziesięciu lat na tym samym mniej więcej poziomie. Tylko trzy osoby spośród tych, które-publi­kowały i były cytowane przez pierwszych pięć lat po doktoracie, zniknęły z firmamentu nauki, a jedynie jedna charakteryzująca się nieprodukcyjno- ścią stała się autorem cytowanych prac w drugim pięcioleciu. Spośród 21 socjologów, którzy publikowali, ale nie byli cytowani w pierwszym pięcio­leciu, tylko jedna osoba była potem cytowana.