NASTAWIENIE INSTYTUCJI

O ile instytucja ta nastawiona jest na rozwoj nauki, konflikt nie ma miejsca, natomiast w instytucjach wdrożeniowych częstokroć występuje konflikt „kosmopolitów” z interesami placówki: nie pod* dają się oni łatwo presji menadżera, niechętnie przyjmują inne zadania niż badania podstawowe. Prestiż jednostki może opierać się bądź na uznaniu profesjonalnym, bądź na uznaniu jej najbliższego otoczenia organizacyjnego, co może z kolei prowadzić do rozbieżności kariery czysto, naukowej, po­legającej na wzroście widoczności i uznania, z karierą w obrębie organi­zacji, polegającą na uzyskiwaniu w miarę upływu czasu coraz wyższych stanowisk.