Problem z wtyczką shockwave flash

Jeżeli program został poprawnie zainstalowany, w każdej chwili można rozpocząć z nim pracę. Podczas pierwszego uruchomienia systemu użytkownik będzie proszony m.in. o wprowadzenie danych podmiotu gospodarczego. Po uruchomieniu przez użytkownika modułu CENTRALA zostanie wyświetlone okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU (opis tego okna znajduje się w rozdziale „Centrala – Wybór podmiotu”). Aby dodać dane podmiotu, z którym użytkownik będzie pracować, należy nacisnąć klawisz Noyyy podmiot. Gdy zostanie wyświetlone okno PODMIOT z podmodułu administracyjnego, należy wprowadzić dane do kolejnych jego zakładek: PODSTAWOWE, ADRES, REJESTRACJA, POZOSTAŁE (opis tych zakładek znajduje się w rozdziale „Administracja – Podmiot”). Następnie należy nacisnąć klawisz. Gdy program powróci do okna dialogowego WYBÓR PODMIOTU, należy nacisnąć klawisz OK. Następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe REJESTRACJA (opis tego okna znajduje się w rozdziale „Centrala – Rejestracja”). Standardowo program podaje w rubryce NAZWISKO nazwę ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest pusta. Po wpisaniu odpowiednich danych użytkownik powinien nacisnąć klawisz OK. Kolejnym ważnym oknem jest WYBÓR MAGAZYNU. Standardowo jest tu wymieniany magazyn główny. Wybranie go jest konieczne na początku pracy. Potem będzie można opisać wszystkie magazyny, z których korzysta podmiot.
Wyświetlone okno CENTRALI informuje, że program oddaje użytkownikowi do dyspozycji wszystkie swoje mechanizmy dostępne z poziomu poszczególnych modułów. Różne metody uruchamiania modułów programu opisano w rozdziale „Krok po kroku”. Samej CENTRALI poświęcono osobny rozdział wyjaśniający znaczenie tego ważnego modułu. Oczywiście to użytkownik decyduje, od jakich czynności rozpocznie pracę. Podaną poniżej kolejność wprowadzania danych należy więc traktować jedynie jako sugestię. Nie od rzeczy jest też przypomnieć, że część typowych danych, np. informacje o stawkach VAT, wprowadził do programu jego producent. Są to tzw. dane standardowe i w większości mogą być przez użytkownika dowolnie modyfikowane, usuwane, uzupełniane, poprawiane.