Okno PRZESUNIĘCIE MIĘDZYMAGAZYNOWE

W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. System podpowiada tu zapisy, które w każdej chwili użytkownik może zmienić. NUMER W tym polu powinien znaleźć się numer nadany dokumentowi. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU oferowanej przez menu kontekstowe. DO W tym polu musi zostać umieszczona nazwa magazynu, do którego zostanie przesunięty towar. Wskazanie właściwego magazynu ułatwia klawisz [F2] oraz umieszczony tu przycisk !§§) – wyświetlana jest lista wszystkich opisanych w systemie magazynów należących do tego samego podmiotu gospodarczego. Dodatkowo pod tym polem podana jest informacja, z jakiego magazynu następuje przesunięcie. Towar może być przesunięty do innego magazynu wyłącznie z tego magazynu, którego dane program obsługuje obecnie. Oznacza to, że przed wypisaniem dokumentu należy wybrać właściwy magazyn, np. przez posłużenie się funkcją ZMIANA MAGAZYNU (menu MODUŁ, menu CENTRALA). TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary, które zostaną przeniesione do innego magazynu. Obsłudze tabeli specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. ODEBRAŁ(A) W tym polu także jest dostępna lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Powinna zostać tu wskazana osoba potwierdzająca przesunięcie towaru.