ZGODNOŚĆ WYNIKÓW

Oczywiście wyniki te zgodne są z oczekiwaniami i wskazują pośrednio na trafność pomiaru zadowolenia z pracy (Z—P), stopnie niepokoju (S—N) oraz lęku przed niepowodzeniem (L—N). Przedstawione tu wyniki empiryczne, mimo ich wstępnego charakteru, pozwalają oczekiwać interesujących rezultatów przy przeprowadzeniu pełnych badań na dużej reprezentatywnej próbce, którą można rozbić na kategorie, zwłaszcza według kryteriów statusu i specjalizacji, Bardzo istotne byłoby tu włączenie do badań danych bibliograficznych poszczególnych pracowników naukowych, jak również konfrontacji ocen własnych z ocenami grupy bądź kierownictwa.