Jak przeglądać dane?

Aby możliwe było przeglądanie danych opisanego wcześniej dokumentu, należy:

  • W tabeli okna głównego danego modułu wskazać konkretny zapis.
  • Wybrać opcję POKAŻ z paska menu lub nacisnąć klawisz [F3], lub z paska narzędzi wybrać przycisk SI.

Jak odnaleźć wybrany zapis?

Aby znaleźć konkretny zapis wprowadzony do programu, należy: W oknie głównym danego modułu wybrać kursorem właściwą kolumnę tabeli. Z menu EDYCJA wybrać funkcję SZUKAJ lub nacisnąć przycisk m. Zostanie wówczas wyświetlone okno SZUKAJ. W rubrykę ZNAJDŹ można wprowadzić ciąg znaków alfanumerycznych, na których podstawie system będzie przeszukiwał zapisy. Mogą być to dowolne, nie tylko początkowe, ciągi znaków wchodzące w skład zapisów, np. nazwy, kodu itd. Korzystając ze znaczników, można także ustalić, czy program: ma uwzględniać wielkość liter; wprowadzonego ciągu znaków ma szukać w całym opisie (oznacza to włączenie wyszukiwarki InsTYNKT, której opis znajduje się w rozdziale „Typowe mechanizmy”, i jest możliwe wyłącznie w wypadku zapisów dotyczących towarów i usług oraz kontrahentów). Za pomocą przełączników ustalić żądany kierunek szukania. Nacisnąć klawisz Kursor zostanie umieszczony w tej rubryce, która jako pierwsza w tabeli zawiera zapis zgodny z wprowadzonym wzorcem. Kolejne naciśnięcie klawisza zmiany pozwoli odnaleźć następny taki zapis.