Okno NALEŻNOŚĆ

Okno dialogowe NALEŻNOŚĆ umożliwia wprowadzenie istotnych informacji związanych z opisywaną należnością. Pola tego okna dostępne są tylko podczas dodawania lub poprawiania należności wprowadzanej samodzielnie przez użytkownika. Nie można poprawiać należności stworzonych automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów obrotowych. DOKUMENT W polu tym należy podać numer wprowadzanego dokumentu, np. FS 256/99. NR KSIĘGOWY W polu tym należy wpisać numer księgowy tworzonej należności. KONTO W polu tym należy podać numer konta księgowego. DŁUŻNIK Selektor ten jest dostępny tylko podczas wprowadzania należności. Umożliwia wybór spośród następujących możliwości: kontrahent, pracownik, urząd. Po dokonaniu wyboru do pola znajdującego się poniżej należy wpisać szczegółowe dane dotyczące wybranego dłużnika. Można je również wybrać z odpowiedniej listy kontrahentów, pracowników lub urzędów wyświetlonej po naciśnięciu klawisza |jj. Dostępna jest tu również wyszukiwarka InsTYNKT (jej opis znajduje się w rozdziale „Typowe mechanizmy”). KWOTA W tym polu ręcznie lub za pomocą kalkulatora wywołanego po naciśnięciu klawisza jj należy wpisać kwotę wprowadzanej należności. TERMIN W polu tym należy podać termin płatności edytowanej należności. Można wpisać go ręcznie lub skorzystać z pomocy kalendarza wywołanego po naciśnięciu klawisza. DO ZAPŁATY W polu tym pojawi się kwota, której jeszcze nie zapłacono. Jest ona różnicą pomiędzy wartością w polu KWOTA a dokonanymi już spłatami. Pole to przeznaczone jest tylko do odczytu. ODSETKI Selektor ten umożliwia wybór sposobu spłaty odsetek. Odsetki mogą być spłacane w sposób ustawowy lub własny. Jeżeli zostanie wybrana możliwość spłaty odsetek w sposób ustawowy, to odsetki będą naliczane zgodnie z ustawowymi tabelami odsetek karnych, które zostały wprowadzone do programu na poziomie ADMINISTRACJI w pod module ODSETKI KARNE. Jeżeli użytkownik skorzysta z własnego sposobu naliczania odsetek, uaktywnione zostanie pole znajdujące się obok tego selektora, w którym należy wpisać odpowiednią wartość procentową. TREŚĆ W tym miejscu można wpisać dodatkowe informacje związane z daną należnością.