INNY TYP PUBLIKACJI

Wzięcie pod uwagę innego typu publikacji (recenzje, książki, raporty z ba­dań) powoduje tylko pięcioprocentowe odchylenie w wytłumaczonej proporcji wariancji prestiżu wydziału. W badaniach* A. E. Bayera i J. Folgera współ­czynnik korelacji między jakością instytucji a liczbą cytowań wynosi 0,21 (poziom istotności — 0,001). Łatwą metodą uchylenia zarzutu jest przyjęty przez Hagstroma wskaźnik przeciętnej cytowań danego autora (liczbę cytowań dzieli się przez liczbę publikacji cytowanych).J. Cole i S. Cole wskazują, że w fizyce największym uznaniem instytu­cjonalnym cieszą się „perfekcjoniści”. Towarzyszy temu wysoki prestiż (właś­nie mierzony za pomocą SCI), niezależny od małej liczby publikacji tej kategorii badaczy.